Zabezpiecz
domGromadzone informacje i sposoby ich wykorzystania

Możemy gromadzić następujące typy informacji:

 •  
  • Informacje podawane przez użytkownika – podczas wypełniania formularza kontaktowego prosimy o podanie danych osobowych. Informacje podane przez użytkownika służą jedynie w celu kontaktowych i nie są one wykorzystywane do innych celów.
  • Informacje w dziennikach – gdy uzyskujesz dostęp do usług Tel-serwis za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji lub innego klienta, nasze serwery automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania.
  • Aplikacje innych firm – firma Tel-serwis w ramach oferowanych usług może udostępniać aplikacje innych firm, takie jak gadżety lub rozszerzenia. Informacje zbierane przez firmę Tel-serwis po włączeniu aplikacji innej firmy są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Informacje zbierane przez dostawcę takiej aplikacji są objęte polityką prywatności tego dostawcy.
  • Unikatowy numer aplikacji – niektóre usługi, zawierają unikatowy numer aplikacji, który nie jest powiązany ani z użytkownikiem, ani z jego kontem. Ten numer wraz z informacjami na temat danej instalacji (np. typ systemu operacyjnego, numer wersji) może zostać wysłany do Tel-serwis’u podczas instalowania lub odinstalowywania takiej usługi, lub podczas okresowego kontaktowania się usługi z naszymi serwerami (na przykład w celu automatycznego zaktualizowania oprogramowania).
  • Inne witryny – niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie usług firmy Tel-serwis.

Oprócz wyżej wymienionych celów możemy wykorzystywać zgromadzone informacje do:  

  • udostępniania, utrzymywania, ochrony i udoskonalania naszych usług (w tym usług reklamowych) oraz tworzenia nowych usług;
  • ochrony praw i własności firmy Tel-serwis oraz użytkowników jej produktów.

Informacje te mogą zostać użyte w innym celu niż podany podczas ich gromadzenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika.

Firma Tel-serwis przetwarza dane osobowe na serwerach w Polsce.

Udostępnianie informacji

Udostępniamy dane osobowe innym firmom lub osobom spoza firmy Tel-serwis wyłącznie w następujących okolicznościach:

 •  
  • Użytkownik wyraził zgodę. W celu udostępnienia jakichkolwiek poufnych danych osobowych prosimy o wyrażenie na to zgody.
  • Informacje takie przekazujemy naszym podmiotom zależnym, firmom stowarzyszonym lub innym zaufanym firmom bądź osobom w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Od tych podmiotów wymagamy wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji według naszych instrukcji, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich innych odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa danych.
  • Uważamy, że udzielenie dostępu, umożliwienie użytkowania, zabezpieczenie lub ujawnienie takich informacji jest w uzasadnionych okolicznościach konieczne do (a) spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub prawomocnego żądania instytucji państwowych, (b) egzekwowania odpowiednich warunków korzystania z usługi, włącznie z badaniem ich możliwych naruszeń, (c) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów dotyczących oszustwa, bezpieczeństwa lub kwestii technicznych, (d) zapewnienia ochrony przed szkodami dotyczącymi praw, tytułów własności lub bezpieczeństwa firmy Tel-serwis i użytkowników jej produktów oraz zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego zgodnie z wymogami prawa i w zakresie przez nie dozwolonym.

W przypadku fuzji, przejęcia lub dowolnej formy sprzedaży firmy Tel-serwis bądź niektórych lub wszystkich jej aktywów zapewnimy poufność wszelkich danych osobowych wykorzystywanych w takich transakcjach oraz powiadomimy użytkownika przed przeniesieniem jego danych osobowych i objęciem ich inną Polityką prywatności.

Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy i przedstawiciele firmy Tel-serwis, dla których jest on niezbędny w celu przetwarzania danych w naszym imieniu. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i ściganiem karnym.

 Przestrzeganie zasad

Firma Tel-serwis przestrzega polskich zasad ochrony danych osobowych w zakresie powiadamiania, możliwości wyboru, przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania.

Firma Tel-serwis regularnie kontroluje zgodność swoich działań z niniejszą Polityką prywatności. W przypadku otrzymania oficjalnej skargi na piśmie firma Tel-serwis skontaktuje się z autorem skargi w celu jej rozpatrzenia. Będziemy współpracować z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, w tym z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie można rozstrzygnąć bezpośrednio między firmą Tel-serwis, a zainteresowaną osobą lub firmą.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).

Data ostatniej modyfikacji: 08 listopada 2011.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów, usług i witryn oferowanych przez firmę Tel-serwis Andrzej Grynicz. Niekiedy w celu dokładnego opisania naszych produktów publikujemy dotyczące ich informacje na temat ochrony prywatności oraz materiały w Centrum pomocy.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej witryny 


Czytelnia